Vanaf 1 januari 2018 is elk kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang verplicht tot het opstellen van een Beleid Veiligheid en Gezondheid. Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s.

Enkele belangrijke stukken uit het Beleid Veiligheid en Gezondheid:

  • De grote risico’s zijn onderverdeeld in drie categorieën; fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid. Per categorie zijn de belangrijkste risico’s benoemd met de daarbij behorende maatregelen die zijn of worden genomen om het risico tot een minimum te beperken.
  • Er wordt beschreven hoe wij omgaan met de kleine risico’s. Onderdeel daarvan zijn gezondheidsrisico’s. Om gezondheidsrisico’s te beperken en de kinderen hieraan zelf bij te laten dragen zijn maken we afspraken met de kinderen. Voorbeelden van afspraken die met kinderen zijn gemaakt zijn het wassen van de handen na toiletbezoek of het houden van een hand voor de mond tijdens niezen of hoesten.
  • Er wordt beschreven welke maatregelen we hebben genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, bijvoorbeeld: alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag, we werken met het vierogenprincipe, er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en medewerkers kennen deze code en passen hem toe bij vermoeden van kindermishandeling.
  • Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er tijdens openingsuren op elke locatie minimaal één volwassene aanwezig is met een geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO. Bij kinderopvang Bam! werken medewerkers die beschikken over door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid goedgekeurde certificaten.

Het gehele Beleid Veiligheid en Gezondheid kunt u inzien op de locatie.

Recente artikelen