Vacature oudercommissielid kinderopvang – De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Wilt u met ons meepraten en meebeslissen? Meld u dan aan voor de vrijwillige functie van oudercommissielid.

Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden, de organisatie van de Dag van de Leidster, de (eventuele) (her)inrichting van de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders, en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

De oudercommissie:

  • overlegt met de locatiemanager
  • adviseert gevraagd en ongevraagd de organisatie
  • bevordert goede en heldere informatie aan ouders
  • onderhoudt contacten met andere ouders
  • bevordert de betrokkenheid van ouders bij het kindercentrum, bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren
  • fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure

Wij zoeken ouders die:

  • mee willen praten en beslissen
  • de kwaliteit positief willen beïnvloeden
  • willen samenwerken met andere ouders
  • hun (professionele) deskundigheid willen inzetten

Doelstelling

Als vertegenwoordiger van alle ouders de belangen van de kinderen en ouders/verzorgers zo goed mogelijk te behartigen, invloed uitoefenen op het beleid binnen het kader van de doelstellingen van het kinderdagverblijf en de communicatie bevorderen tussen ouders en medewerkers van het kinderdagverblijf en tussen ouders onderling.

Taken

Het voeren van overleg met de locatiemanager over het interne beleid betreffende de dagelijkse gang van zaken, het pedagogische beleid, het invalbeleid, gezondheids- en kwaliteitsbeleid met betrekking tot het aantal kinderen per leidster, de groepsgrootte, de opleidingseisen voor beroepskrachten en de inzetbaarheid van beroepskrachten in opleiding. Het zorg dragen van een goede en heldere communicatie met ouders en leidsters. Het op verzoek leveren van inbreng op themabijeenkomsten.

Wie kan er lid worden van de oudercommissie?

Als u ouder bent van een kind dat kinderopvang Bam! bezoekt dan kunt u zich aanmelden voor de oudercommissie. Er mag maximaal één ouder per gezin zitting hebben in de oudercommissie.

Hoe vaak komt de oudercommissie bij elkaar?

De oudercommissie komt (minimaal) vier keer per jaar bij elkaar. Op verzoek worden deze vergaderingen bijgewoond door de locatiemanager of zoveel vaker als onderling is overeengekomen.

Op de agenda staan o.a. de activiteiten op de locatie, veranderingen van de afgelopen en komende maanden en de veiligheid in en rondom de locatie. Van elke vergadering worden notulen gemaakt.

Deze notulen worden opgehangen op het prikbord van de locatie en/of verstuurd via de mail.

Aanmelden

Dat kan via oudercommissie@kinderopvangbam.nl.

Recente artikelen